Zaznacz stronę

REGULAMIN

 

Sprzedaż sesji i konsultacji online za pośrednictwem strony: https://poradniaholistyczna.pl i https://kursy.justynafalkowska.pl oraz https://jestemwystarczajacodobra.pl realizuje Justyna Falkowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą QUANTUM Justyna Falkowska, ul. Trawiasta 4A, 15-161 Białystok, NIP: 9661926733;

 

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail: kontakt@poradniaholistyczna.pl

&1 Definicje

 1. Adres – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, adres e-mail oraz numer telefonu.
 2. Adres reklamacyjny: Prywatna Poradnia Holistyczna Quantum, kontakt@poradniaholistyczna.pl, tel. +48 533 335 521.
 3. Dane kontaktowe: Prywatna Poradnia Holistyczna Quantum, kontakt@poradniaholistyczna.pl, tel. +48 533 335 521.
 4. Dowód zakupu – faktura lub paragon – wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 5. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
 7. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
 9. Miejsce realizacji zamówienia –  on-line poprzez ustalony komunikator lub w siedzibie poradni, ul. Henryka Sienkiewicza 46 lok. 40, 15-005 Białystok.
 10. Moment realizacji zamówienia –  termin wspólnie ustalony przez Sprzedającego i Kupującego.
 11. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy.
 12. Podmiot uprawniony – podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami.
 13. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 14. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość sesji on-line, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w na stronie www Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 15. Przedmiot umowy – produkty będące przedmiotem umowy.
 16. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.
 17. Sprzedający: QUANTUM Justyna Falkowska, ul. Trawiasta 4A, 15-161 Białystok, NIP: 966-192-67-33, KONTO BANKOWE: 79 1140 2004 0000 3102 7786 6644
 18. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
 19. Termin realizacji – ustalony między Kupującym a Sprzedającym.
 20. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
 21. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem kontaktu ze Sprzedającym oraz płatności określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania zamówienia, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

 &2 Warunki ogólne

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 2. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
 3. Ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie.
 4. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z ustaleniami Kupującego ze Sprzedającym.
 5. Płatności są obsługiwane przez bank Kupującego oraz bank Sprzedającego.
 6. Płatności są realizowane w systemie przelewów bankowych lub operatorów płatności: DotPay i PayPal.

&3 Zawarcie umowy i realizacja

 1. Zamówienia można składać całą dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

– kontakt ze Sprzedającym

– wybór konkretnego produktu

– ustalenie terminu realizacji zamówienia

– dokonanie płatności

 1. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 2. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pośrednictwem przelewu bankowego następuje po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego.
 3. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego.

 &4 Anulowanie umowy

 1. Konsumentowi, przysługuje prawo do anulowania umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów najpóźniej do 24 godzin przed  rozpoczęciem sesji on-line lub w gabinecie.
 2. W przypadku chęci anulowania umowy w czasie krótszym niż na 24 godziny przed ustalonym terminem sesji on-line lub w gabinecie, nie ma możliwości zwrotu środków.
 3. Oświadczenie o anulowaniu umowy Konsument może złożyć mailowo na adres: kontakt@poradniaholistyczna.pl lub telefonicznie na nr +48 533 335 521.
 4. Sprzedający w najszybszym czasie jak to możliwe potwierdzi Konsumentowi na adres e-mail lub podany nr telefonu  otrzymanie oświadczenia o anulowaniu umowy. W przypadku gdy Konsument odwołuje sesje on-line lub w gabinecie na 24h przed ustalonym terminem, a informacja potwierdzająca od Sprzedającego o akceptacji anulowania umowy zostanie przesłana kilka godzin później, oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy pozostaje rozpatrzone pozytywnie.
 5. W przypadku anulowania umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania anulowania  umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 7. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument.

&5 Reklamacje

 1. Klient może złożyć reklamację na adres kontakt@poradniaholistyczna.pl do 7 dni po odbyciu sesji.
 2. W ciągu 7 dni od złożenia reklamacji klient otrzyma informacje dotyczącą jej rozpatrzenia.

 &6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający. Wszystkie informacje zawarte są na stronie https://poradniaholistyczna.pl/polityka-prywatnosci

 &7 Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na podany adres e-mail) lub telefonicznie na podany numer telefonu podczas kontaktu ze Sprzedającym. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin na stronie https://poradniaholistyczna.pl/regulamin
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.